Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGAmotocykle.PL

1. Sklep internetowy działający pod adresem AGAmotocykle.PL prowadzony jest przez firmę Power Team Krzysztof Dominiak, wpisaną do rejestru Centralna Ewidencja I Informacja O Działalności Gospodarczej, NIP 788-142-20-63, REGON 639551969, nr telefonu +48 577 018 561. e-mail: > ZOBACZ ADRES < .

2. ZWROT TOWARU
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby odstąpić od umowy zawartej na sklepie AGAmotocykle.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: > ZOBACZ ADRES < . Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

a) Przesyłka powinna zawierać:

- zwracany przedmiot,
- formularz zwrotu towaru, który jest do pobrania na stronie "Wysyłka i zwroty",
- paragon lub kserokopia oryginału faktury

b) Przesyłkę należy nadać na adres:

AGA MOTOCYKLE
Bieleń 2
66-320 Trzciel

c) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności. Zwrot płatności nastąpi w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Czas ten może się wydłużyć do momentu otrzymania przez Sprzedającego zwracanej rzeczy.

d) Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to koszt dostarczenia zakupionej rzeczy zostanie zwrócony Kupującemu w kwocie najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia.

e) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

3. WYMIANA TOWARU
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może wystąpić o wymianę towaru na inny.

Aby wymienić towar zakupiony na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres
e-mail: > ZOBACZ ADRES < .

a) Przesyłka powinna zawierać:

- zwracany przedmiot,
- formularz wymiany towaru, który jest do pobrania na stronie "Wysyłka i zwroty",
- paragon lub kserokopia oryginału faktury

b) Przesyłkę należy nadać na adres:

AGA MOTOCYKLE
Bieleń 2
66-320 Trzciel

c) W przypadku wymiany towaru koszty przesyłek ponosi Kupujący.

4. REKLAMACJA
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem > ZOBACZ ADRES < , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

a) Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego oraz nr telefonu,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Odpowiedni formularz reklamacji jest do pobrania na stronie "Wysyłka i zwroty",

b) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

c) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

d) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na numer telefonu.

5. BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
n) produkty dostępne na specjalne zamówienie nie są częścią naszej stałej oferty i sprowadzane są na indywidualne życzenie - następstwem tego jest brak możliwości zwrotu.

6. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
W przypadku zaistnienia sporu, którego nie będzie można rozstrzygnąć, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
a) Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu agamotocykle.pl są
przetwarzane przez Power Team Krzysztof Dominiak z siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Sienkiewicza 52.
b) Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
- w realizacji umowy,
- w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych.
c) Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
d) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
e) Klient ma prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie agamotocykle.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
f) Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w
obowiązujących przepisach prawa.
g) Sklep internetowy agamotocykle.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" wymagane są do obsługi koszyka zamówienia oraz pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" uniemożliwi złożenie zamówienia internetowego na agamotocykle.pl.
h) Dokładny opis postępowania związanego z ochroną danych osobowych został opisany w "Polityce Prywatności" sklepu internetowego.